7 november 2014

Zorgbijeenkomst

Zoals bekend vindt per 1 januari 2015 er vanuit de centrale overheid een zogenaamde ‘decentralisatie sociaal domein’ plaats. Kort gezegd komt het er op neer dat in het kader van (structurele) bezuinigingen overheidstaken op het gebied van de jeugdzorg, arbeidsparticipatie en langdurig zieken/ouderen worden overgeheveld naar de gemeenten. Gemeenten krijgen op deze gebieden dus meer taken en bevoegdheden.

Meer in detail (bron: Divosa):
• Overheveling van begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de Awbz per 2015 over naar de Wmo. Vanaf 2014 vervalt bovendien de aanspraak op dagbesteding en wijzigt de aanspraak op persoonlijke verzorging.
• De uitvoering van de Participatiewet wordt vanaf 2015 (voor WWB, voormalig Wajong en Wsw) de verantwoordelijkheid van gemeenten. (Hoewel het Sociaal Akkoord van 11 april 2014 ook een rol voorziet voor werkgevers, werknemers en regionale structuren).
• Gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het gaat hier om de provinciale jeugdzorg, de jeugdbescherming en -reclassering, de jeugd-ggz en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd.

Ook voor de inwoners van Zwartewaterland die vanaf 1 januari 2015 gebruik (blijven) maken van onder meer de Awbz en/of jeugdzorg zal heeft deze transitie de nodige impact. Hetzelfde kan gezegd worden over de werkers in het sociale domein. Vanuit de gemeente is reeds enige communicatie over dit onderwerp geweest, maar dit heeft niet alle onduidelijkheden weg kunnen nemen bij de (direct) betrokkenen. Er blijven nog een hoop vragen over. Bijvoorbeeld. Wat zijn de financiële gevolgen voor mij? Welke mogelijkheden voor (het leveren van) zorg heb ik nog? Hoe denkt de gemeente de nieuwe regelgeving gestalte te geven zonder afbreuk te doen aan het (noodzakelijke) maatwerk?

De PvdA is van mening dat iedere belanghebbende recht heeft op duidelijkheid over wat de nadere ‘decentralisatie sociaal domein’ voor hem/haar gaat betekenen. Daarom organiseert de PvdA-Zwartewaterland op 24 november 2014 in het Linksaf een zogenaamde ‘zorgavond’. Deze bijeenkomst is voor iedere geïnteresseerde vrij toegankelijk en begint om 20.00 uur. Tijdens deze avond zullen een aantal vertegenwoordigers van de diverse zorgaanbieders/-instellingen aanwezig zijn.
Het gaat in ieder geval om de volgende sprekers:
• Dhr. G. Noppert (PVGZ): PGB
• Dhr. G. Terwel (De Schans): zorg
Ieder van hen zal een korte toelichting op de komende decentralisatie geven; ieder vanuit zijn expertise, waarna er gelegenheid is tot het stellen van vragen.

We hopen dat u allen te zien in het Linksaf de 24e om 20.00 uur!