Door op 5 juli 2013

Wijkbezoek in de Nieuwesluis

Op zaterdag 22 juni heeft de PvdA afdeling Zwartewaterland de wijk Nieuwesluis in Zwartsluis bezocht om bewoners te vragen hoe zij het wonen in deze wijk ervaren. Het bezoeken van wijken en de problematiek van de wijken door middel van enquetes in kaart brengen is een aanpak die door de landelijke PvdA is opgezet en die in veel gemeenten reeds gebruikt wordt. In de gemeente Steenwijkerland hebben wij met de afdeling Steenwijkerland meegedaan aan een buurtbezoek. Zij hebben op hun beurt ons geholpen bij dit wijkbezoek.

De Nieuwesluis is de eerste wijk in Zwartewaterland die we hebben bezocht en de bedoeling is dat we dit vaker gaan doen. De resultaten van de wijkbezoeken zullen per wijk worden geanalyseerd en vervolgens worden vergeleken met de resultaten van de andere wijken.

Tijdens het wijkbezoek hebben we drie vragen gesteld over de wijk; wat zijn de positieve punten in de wijk, wat zijn de negatieve punten in de wijk en waar moet de politiek mee aan de slag. Daarnaast hebben we een vraag gesteld over waar men vooral niet op moet bezuinigen binnen de landelijke bezuinigingen.

Na een analyse van de ingevulde enqueteformulieren komt een beeld naar voren dat men het in doorsnee erg fijn vindt om in de Nieuwesluis te wonen. De rustige omgeving en de sociale samenhang worden als meest positief ervaren en bijna de helft van de bewoners kon geen negatieve punten noemen. De negatieve punten die genoemd werden zijn sterk verdeeld wat aangeeft dat er niet sprake is van één of twee grote problemen in de wijk.

Wat het meest wordt genoemd als problemen zijn de kleine hoeveelheid parkeerplaatsen, het gebrekkige groenonderhoud, de verkeersveiligheid en het winkelaanbod. Dit laatste komt ook het sterkst terug bij de vraag waar politiek in de buurt mee aan de slag moet. Het gebrek aan winkels in Zwartsluis wordt door veel mensen als een probleem ervaren, waarbij ook met een schuin oog wordt gekeken naar Genemuiden, waar wel een Hema en Aldi komen terwijl in Zwartsluis de aanvraag voor een nieuwe Aldi is afgewezen. Het groenonderhoud en de slechte bestrating worden ook als problemen ervaren waar de gemeente iets aan moet doen. Voorbeeld hiervan is het onderhoud van het gras achter de huizen aan de Praam en de Schuttevaerlaan wat deels door de gemeente en deels door Rijkswaterstaat wordt onderhouden. Dit gebeurt opzich goed, alleen is niet op elkaar afgestemd waardoor regelmatig tegen veel te hoog gras wordt aangekeken. Daarnaast is een klacht gekomen van verschillende bewoners aan de Tjalk die stellen dat hun tuin na zware regen onder water staat omdat er geen afwateringskolken in de steeg achter de huizen zijn aangebracht.

Ondanks dat het merendeel van de mensen de wijk als zeer sociaal hebben omschreven gaven een paar mensen ook aan dat de sociale cohesie, de samenhang in de buurt, achteruit gaat door het feit dat sommige koopwoningen worden gebruikt voor kamerverhuuradressen. De mensen die in deze huizen worden gestopt hebben niks met de wijk en komen hier alleen om te werken. Dit zorgt voor een zekere mate van verloedering dat de sociale samenhang in de wijk bedreigd.

Op de vraag waar de landelijke politiek niet op moet bezuinigen is de buurt eensgezind; bezuinig niet op de zorg! Bijna iedereen noemde de zorg, soms in de meest brede zin van het woord, soms specifiek bijvoorbeeld de psychische zorg, als een punt waar echt niet op bezuinigd moet worden. Het onderwijs neemt daarbij een sterke tweede plek in want het werd vaak samen met de zorg genoemd.

Wij hebben het buurtbezoek als zeer positief en inspirerend ervaren. We kijken er naar uit om ook andere wijken in de gemeente te bezoeken om zo meer inzicht te krijgen wat er op wijkniveau gebeurd. De hulp van Steenwijkerland was erg welkom. Mede dankzij hun inbreng hebben we met veertien mensen de wijk kunnen bezoeken. Voor het volgende wijkbezoek wordt een oproep geplaatst in het Vuistje en op de website. Hoe meer deelnemers, hoe meer adressen bezocht kunnen worden en hoe effectiever het bezoek. Alle hulp bij is daarom welkom.

Jos van Dalfsen