Door op 5 juli 2013

Waarom, waarom, waarom… een reactie van de wethouder

Vier hele dagen na de raadsvergadering waarin collega Wolbert Meijer door de raad werd heengezonden heb ik zoveel lezingen gehoord van mijn aandeel in deze hele affaire en vooral waarom, dat ik haast aan mezelf begin te twijfelen. Zouden al die stuurlui aan de wal mij dan toch beter kennen dan ik mezelf ken? Daarom de feiten nog maar een keer op een rijtje:

  • Jongerenvereniging Keet de Kolk is gehuisvest in een gebouw dat eigendom is van de gemeente. Het gebouw is dringend aan vervanging toe.
  • In mei 2012 nam de raad het besluit nieuwbouw van het gebouw financieel te ondersteunen. Maximaal € 54.000,= mits de vereniging aan een aantal voorwaarden kon voldoen. De CU stemde om procedurele redenen tegen, alle andere fracties stemden voor.
  • Op 6 juni 2013 komt een aangepast voorstel in de raad, binnen de begrenzing van de afgesproken € 54.000,= en verder wordt aan alle voorwaarden voldaan. Een meerderheid van de raad is tegen. Alleen omdat een CU raadslid afwezig was werd het voorstel niet meteen verworpen.
  • Ik heb niet van te voren gedreigd met aftreden als ik mijn zin niet zou krijgen, sterker nog, als de raad op 6 juni compleet zou zijn geweest was ik die avond afgetreden.
  • Waarom? Omdat ik het onbehoorlijk en onverantwoord vind een groep burgers (of het nou jongeren zijn of anderen) zich een jaar lang te laten inspannen met de belofte van steun en, als ze dan alles gedaan hebben wat gevraagd is, die steun in te trekken. Voor zo’n besluit wil ik niet verantwoordelijk zijn, en dan heb je als wethouder maar één mogelijkheid, en dat is aftreden.
  • Dat het zover niet kwam en dat er daarna allerlei pogingen gedaan konden worden het tij te keren kwam enkel door het feit dat de raad op 6 juni niet compleet was en er daardoor een vergadering later opnieuw gestemd zou moeten worden. Zodoende kon ook de indruk ontstaan dat ik van te voren gedreigd heb met aftreden. Wat niet klopt, mijn standpunt hieromtrent werd pas na 6 juni bekend en is tot op de dag van vandaag niet gewijzigd.
  • Het is dus absoluut niet zo dat ik iets beloofd zou hebben dat ik niet waar kan maken, nee, de gemeenteraad heeft iets beloofd dat het bij nader inzien niet waar wil maken.

Wat hierboven geschreven staat zijn allemaal feiten, die simpel te controleren zijn aan de hand van de notulen van de betreffende vergaderingen. Je kunt zelfs de hele vergaderingen via de gemeentelijke website nog eens helemaal naluisteren.

Het had gemakkelijk anders kunnen lopen als de raad in 2012 meteen het standpunt had ingenomen dat het nu heeft ingenomen. Ik zou dan tegen de jongeren gezegd hebben dat er geen draagvlak was en dan hadden ze iets anders moeten bedenken.

Wat er tussen 6 en 27 juni is gebeurd speelt zich voornamelijk tussen de fracties van de coalitiepartijen af. Ik heb me daar bewust niet mee bemoeid, alleen aangegeven dat ik tot elk werkbaar compromis bereid ben. Het is niet gelukt, met de inmiddels bekende gevolgen. En laat één ding duidelijk zijn, de Partij van de Arbeid met 3 van de 19 zetels kan geen wethouder wegsturen. Daar zijn meer partijen voor nodig.

Tot slot nog een persoonlijke noot, ik ben nooit uit geweest op een bestuurscrisis, laat staan op het ten val brengen van een collega. Ik betreur de gang van zaken ten zeerste, maar daar staat tegenover dat ik me ook niet als een klein kind laat wegzetten dat niet tegen zijn verlies kan en geen eigen standpunten en principes mag hebben. Jammer dat het zo heeft moeten gaan en jammer dat niet iedereen begrip voor elkaars standpunt kan opbrengen.

Lucas Boshove