Voor de kat zijn viool

30 april 2018

Brief van de fractie van de PvdA en de VVD

Voor de kat z’n viool…..

Gemeenteraad debatteert langer dan een uur over een onderwerp waar de beslissing allang over genomen bleek.

Ronduit verbijsterd zijn de fracties van de Partij van de Arbeid en de VVD over de gang van zaken rond de ‘Stimuleringsregeling duurzaamheid Agnietenterrein’, zoals die afgelopen donderdag in de gemeenteraad aan de orde was. Liberalen en socialisten vonden elkaar op het punt van het budgetrecht van de gemeenteraad. Wanneer eenmaal de gemeenteraad door middel van de begroting geld voor een bepaald doel heeft aangewezen mag het College van B&W dat geld aan dat betreffende doel uitgeven. De gemeenteraad was weliswaar unaniem van mening dat bij het ontwikkelen van het Agnietenterrein duurzaamheid hoog in het vaandel moest staan, maar had voor dat doel nooit geld beschikbaar gesteld. Toen het College dan ook meedeelde (niet voorstelde) dat er maximaal € 126.000,= uit de gemeentekas beschikbaar is voor de kopers van vijftien woningen in dit nieuwe plan, was dat in de ogen van PvdA en VVD in strijd met het budgetrecht van de raad. Het is niet aan het College om over de gemeentelijke uitgaven te beslissen.

Wethouder Speksnijder en de coalitiepartijen SGP en met name Christen Unie deden verwoede pogingen om aan te tonen dat er eigenlijk wel degelijk een grond was voor deze uitgave. De raad wilde immers een duurzaam plan… nu beginnen over het budgetrecht was (citaat)’ …spijkers op laag water zoeken’. De derde coalitiepartij, het CDA, waar door het ontbreken van fractievoorzitster Margreet Bosma, twee juist aangetreden raadsleden de fractie vormden, gaf toe bij het bespreken van dit onderwerp nooit stil te hebben gestaan bij het budgetrecht, maar dit ook niet zo belangrijk te vinden. Beoogd coalitiepartij Buitengewoon Zwartewaterland deed er het zwijgen toe. Door ziekte ontbrak de fractie van Gemeentebelangen.

Na een debat dat meer dan een uur in beslag nam werd een PvdA motie, waarin aan het College werd gevraagd de gewraakte regeling niet ten uitvoer te brengen, met alleen de steun van VVD en PvdA, verworpen.

Tot zover kan je nog van mening zijn dat de procedure wellicht de schoonheidsprijs niet verdient, maar dat uiteindelijk ‘het doel de middelen heiligt’. En binnen een democratie beslist uiteindelijk de meerderheid. Het gevoel een debat te hebben verloren sloeg bij PvdA en VVD echter om in oprechte verontwaardiging, toen direct na de vergadering aan de fracties een brochure werd uitgereikt, waarin de gewraakte regeling al breed stond uitgemeten. Bovendien was deze brochure enkele dagen voor de raadsvergadering al uitgereikt aan de vele geïnteresseerden die op een informatiebijeenkomst over het Agnietenterrein waren afgekomen. Een voldongen feit dus, mosterd na de maaltijd, dat hele debat… Alle argumenten die daar over de tafel waren gegaan, kunnen worden gekwalificeerd als ‘…voor de kat zijn viool’.

En had dat anders gekund of zelfs gemoeten? Zeker wel. Het collegebesluit over de stimuleringsregeling stond namelijk al op de lijst met ingekomen stukken voor de vergadering van 12 april. De PvdA heeft die avond aangegeven vragen te willen stellen over dit onderwerp. Op dat moment was de informatieavond nog niet geweest en de brochure nog aan niemand uitgereikt. Raadsleden hadden van het bestaan van zo’n brochure zelfs geen enkel vermoeden. Op verzoek van het College is toen besloten die vragen te koppelen aan het bespreken van het bestemmingsplan. De PvdA heeft daarmee ingestemd, niet wetend dat daarmee het feitelijk onmogelijk zou worden de regeling nog te veranderen.

Veronderstellen PvdA en VVD hier nu opzet? Een listige samenzwering van het College en de coalitie om iets wat staatsrechtelijk krom is toch door te drukken? Zover willen deze beide partijen niet gaan. Maar dat hier buitengewoon onhandig, ja zelfs knullig is geopereerd, waarna alle zeilen bijgezet moeten worden om iets wat krom is, recht te praten, dat staat voor hen als een paal boven water.

Namens PvdA en VVD Zwartewaterland,

Harrie Rietman, Klaas Eenkhoorn (PvdA)

John Smits (VVD)