5 juli 2013

Verklaring vertrouwenskwestie gemeenteraad Zwartewaterland

Op donderdag 27 juni jongstleden hebben vijf fracties van de gemeenteraad van Zwartewaterland unaniem, uitgezonderd Christen Unie,  een motie aangenomen waarin het vertrouwen in de  fractie van de CU en hieruit volgend in haar wethouder dhr. W. Meijer is opgezegd.

Deze motie werd ingediend door de fractie van de Partij van de Arbeid en ondersteund door de fractie van het CDA. Beide fracties achtten het na een lange periode van incidenten en moeizame samenwerking niet langer mogelijk om met de fractie van de CU in vertrouwen de resterende bestuursperiode af te maken. Dit mede gezien het feit dat de CU eerder op de avond zelf aan had gegeven geen vertrouwen te hebben in een correcte uitvoering door het College van een voorliggend amendement.

Vanuit de oppositie is geconstateerd dat reeds meerdere keren een beroep werd gedaan om voorstellen door te laten gaan met behulp van de oppositie. Daarom is de conclusie vanuit de oppositie dat er gedurende de afgelopen periode regelmatig enige vorm van ontevredenheid ten opzichte van coalitiepartijen onderling zelfs zichtbaar aanwezig was. Om de stabiliteit van het bestuur van Zwartewaterland te kunnen blijven garanderen is dit mede de overweging geweest om deze motie vanuit de oppositie te onderschrijven. In het contact tussen coalitiepartijen bleek heel nadrukkelijk één partij, zijnde de CU, een dusdanige rol te spelen, dat het onderlinge vertrouwen ontbrak.

Alle vijf partijen betreuren de huidige situatie en pogen zo snel mogelijk met een goede oplossing voor de gemeente Zwartewaterland te komen, waarbij een stabiel bestuur het uitgangspunt is.

Namens de fracties van:
SGP, A. Speksnijder
CDA, M. Bosma
PvdA, A. Dijkstra
Gemeentebelangen, F.Visscher
VVD, J. Smits

(met dank aan Breman.net)