Veilig, veiliger… of toch ook nog vooruitkijken?

2 december 2018

Welke verkeersoplossing kiest u voor Hasselt Om de Weede?

In de gemeenteraadsvergadering van Zwartewaterland is uitgebreid van gedachten gewisseld over de Vaartweg. Directe aanleiding is de verplaatsing van de grens van de bebouwde kom tot Ter Wee/ Zandvoortweg. De gestage uitbreiding van de nieuwbouwwijk Hasselt om de Weede maakt dit een logische stap.

Verplaatsing van de grens van de bebouwde kom betekent ook dat de snelheid op dat deel van de Vaartweg, dat nu binnen de kom komt te liggen, omlaag moet van 80 km per uur naar 50 km. De ervaring leert dat het enkel plaatsen van een bord daarvoor niet toereikend zal zijn; de Vaartweg is ter plekke kaarsrecht en nodigt daarmee niet uit langzamer te gaan rijden. Om de snelheid te verminderen zijn daarom bijkomende maatregelen nodig.

Het college van B&W heeft door een verkeerskundig bureau een viertal varianten laten onderzoeken. Bij twee daarvan is sprake van de aanleg van een ‘middenberm’ waardoor fietsers en voetgangers veiliger kunnen oversteken van Ter Wee naar de Zandvoortweg. De derde variant brengt een slinger aan in de Vaartweg, waardoor het verkeer wel voorzichtiger moet rijden en het laatste model, dat door het College als ‘over geproportioneerd’ (dat is: overdreven voor die plek) is afgewezen, is een rotonde.

De laatste beide varianten zijn het kostbaarst, waarbij de rotonde nog weer aanzienlijk meer zou gaan kosten dan het aanleggen van de slinger ( uitbuiging, wordt dat genoemd). In de raad ontspon zich een discussie over ‘een veilige variant’ (brede middenberm, het collegevoorstel) of een ‘veiliger variant’ (de uitbuiging) waarvoor het CDA een motie heeft ingediend.

Voor de Partij van de Arbeid is veiligheid een heel belangrijke invalshoek. De motie van het CDA krijgt daarom ook onze steun. In de ogen van de PvdA zal een middenberm ter hoogte van de Zandvoortweg onvoldoende de snelheid op de Vaartweg remmen. Maar door de PvdA fractie is nog een ander element naar voren gebracht. Hasselt om de Weede, waar nu weer in een stevig tempo wordt gebouwd, was ooit bedoeld voor 1200 woningen. Zoals het er nu uitziet zullen die er niet komen, maar het wordt een flinke wijk, die straks uitsluitend bij de bestaande rotonde aan de Vaartweg wordt ontsloten. Het lijkt niet ondenkbeeldig dat op enig moment behoefte zal gaan bestaan aan een tweede ontsluiting, die dan bij Ter Wee zou moeten komen. Wanneer nu al duidelijk is dat die ontsluiting er toch ooit moet komen is het in de ogen van de Partij van de Arbeid verstandig die hobbel nu al te nemen. En dat is inderdaad de duurste oplossing, maar het is ook onomstreden de meest veilige oplossing (het meest snelheid remmend) en de meest toekomstbestendige oplossing. Bovendien kan het bouwverkeer naar toekomende fases van Hasselt om de Weede daar dan al op een veilige manier gebruik van maken.

De Partij van de Arbeid wil graag weten hoe de bevolking van Zwartewaterland hier tegenaan kijkt. Hieronder treft u daarom een aantal keuzemogelijkheden aan. Op onze facebookpagina vindt u een poll die u kunt invullen. Mocht u geen facebook gebruiken dan kunt u ons mailen zwartewaterland.pvda@gmail.com of bellen met Harrie Rietman (06-28545172).

De keuzemogelijkheden zijn:

  1. De goedkoopste oplossing, die toch een veilige oversteek van voetgangers en fietsers van Ter Wee naar de Zandvoortweg mogelijk maakt, moet worden gekozen
  2. De meer veilige oplossing, die het verkeer ook dwingt snelheid te minderen (de uitbuiging) moet worden gekozen, ook als die meerkosten met zich brengt
  3. De meest veilige, maar verreweg de duurste oplossing (rotonde) moet worden gekozen omdat daarmee ook een toekomstige tweede ontsluiting van Hasselt om de Weede goed kan worden geregeld.

Bedankt voor uw medewerking en uw mening!

fractie PvdA Zwartewaterland,

Harrie Rietman