Door Astrid Dijkstra op 5 februari 2017

Vanuit de fractie: een terugblik op 2016

Aan het eind van het jaar en het begin van het nieuwe is het een goed gebruik om terug te blikken en vooruit te kijken. Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan en bereikt en waar willen we ons de komende periode extra voor inzetten?
Politiek gezien vindt deze terugblik en tegelijkertijd en vooral de vooruitblik plaats bij de algemene beschouwingen die in onze gemeente in juni worden gehouden. Dat neemt niet weg dat ook vanuit de fractie op dit moment een overzicht gegeven kan worden van ons handelen. Veel hiervan vond en vindt overigens in combinatie en samenhang plaats met de activiteiten die onze afdeling breed organiseert. Voorbeelden hiervan waren de werkbezoeken die we dit jaar hebben afgelegd. Dit jaar bezochten we het Agnietencollege in Zwartsluis, Wetland Wonen en Gedi in Genemuiden. Deze bezoeken pasten goed in de speciale doelen van dit jaar; extra aandacht voor wonen, duurzaamheid en zorg. Naast de werkbezoeken kwam dit tot uitdrukking in de twee thema-avonden die in Linksaf werden georganiseerd. Eén over wonen in Zwartewaterland en één over de positie van jongeren op de arbeidsmarkt.
In de raad hebben we daar waar gelegenheid was, aandacht gevraagd voor deze thema’s. Ook hebben we op het gebied van wonen een amendement ingediend om extra middelen beschikbaar te stellen voor startersleningen. Uit onze avond over wonen en de reacties n.a.v. deze avond was gebleken dat het voor jongeren nog steeds lastig is om aan een woning te komen, ook al omdat het aantal huurwoningen voor deze groep (te) zeer beperkt is. Er was een meerderheid voor dit amendement, maar bij de stemming bleek wonderlijk genoeg de coalitie van mening te zijn veranderd…. Helaas is niet duidelijk te krijgen waarom men van mening wisselde. We gaan het dit jaar nogmaals proberen bij het vaststellen van de woonvisie.
Onbegrijpelijk
Naast dit amendement hebben we bij de beschouwingen ook een motie in gediend m.b.t. duurzame energie. Onze gemeente Zwartewaterland blijkt namelijk geen duurzame energie in te kopen. Onbegrijpelijk genoeg kreeg ook deze motie (net) niet genoeg steun. De SGP en het CDA waren bang om de gemeente Zwolle voor het hoofd te stoten bij het stellen van duurzaamheid als voorwaarde bij de inkoop van energie.
Het amendement dat we aan het eind van dit jaar indienden voor het verlagen van de leges voor gehandicaptenparkeerkaart haalde het helaas ook niet. Dit omdat de coalitie niet aan de leges wilde komen voordat er een breed onderzoek naar was gedaan. Dat weerhield ze er dan vervolgens niet van om iedereen die in de eerste drie maanden van dit jaar hun paspoort of rijbewijs aanvraagt €5 korting te geven. Een actie waarmee maar liefst € 10.000 wordt weggegooid. Geld dat aan een heleboel doelen veel beter besteed kan worden. Wie het nog begrijpt…

Uit bovenstaande zou je kunnen afleiden dat we een weinig succesvol jaar achter de rug hebben. Aan de ene kant is dat ook zo, zodra we te concreet worden met voorstellen trekken de coalitiepartijen zich terug. Er wordt ons, en belangrijker de inwoners van Zwartewaterland, weinig gegund. Aan de andere kant merken we dat het er wel degelijk toe doet wat we zeggen. Onze positief, kritische houding dwingt de coalitie en het college om zorgvuldige afwegingen te maken. Ook zien we vaak – een paar maanden later – voorstellen terug die verdacht veel lijken op wat wij al veel eerder hadden voorgesteld. Dit wordt dan gepresenteerd onder het mom van “het college heeft besloten”. Eerlijk? Tja…. Het is uiteindelijk dan toch het resultaat dat telt. Een goed voorbeeld hiervan is het besluit eind 2016 over de bibliotheken waardoor het behoud van drie vestigingen voorlopig weer is geregeld. Dit dankzij een motie die wij vorig jaar en een vervolgmotie die wij dit jaar indienden.
Signalen
Een andere wijze om invloed uit te oefenen of signalen af te geven is via het stellen van vragen in de raad. Dit jaar hebben we daar een aantal positieve ervaringen mee gehad. In januari stelden we vragen over het plan van kerk (en college) om een deel van de dierenweide Genemuiden op te offeren voor parkeerplaatsen voor de kerk. Een plan dat na onze vragen snel ingetrokken werd. Verder stelden we vragen over de verkoop van percelen grasland, de riolering Dedemensvaart Zuid, een fatsoenlijk loon voor de huishoudelijke hulp, vluchthaven de ketting en de verkoop van het Veerhuis Genemuiden.

Ook kwam dit jaar het rapport van de rekenkamercommissie over het project “Industriehaven Genemuiden” uit. Een onderzoek dat op verzoek van onze fractie is verricht. Als gevolg hiervan wordt voortaan voor een andere aanpak van projecten gekozen en zal de raad meer in positie worden gebracht en eerder worden geïnformeerd. Althans…. Dat is afgesproken. Recente gebeurtenissen rond de ontwikkeling van het voormalige Agenietenterrein in Zwartsluis lijken er op te wijze dat dit college nog niet veel heeft geleerd. De eerste excuses van het college over het maken van fouten en het slecht informeren zijn al weer binnen. Daar eindigden we het jaar 2016 trouwens ook mee. Excuses van het college over een reeks van fouten rond het dossier “Escaperoom Hasselt”.
Als dit jaaroverzicht iets duidelijk maakt, dan is dat hopelijk dat ons werk er wel degelijk toe doet, maar ook dat er nog meer dan genoeg is om voor te strijden. De kwaliteit van het huidige college en de eenzijdige blik van de huidige coalitie vraagt om een krachtige oppositie. Wij gaan er weer voor, hopelijk met jullie steun! Blijf ons daarom voorzien van informatie en ideeën, bezoek de schaduwfractie, stel vragen, wijs ons op wat beter kan.
Samen gaan we in 2017 door voor een beter en socialer Zwartewaterland!

Astrid Dijkstra

Astrid Dijkstra

Astrid Dijkstra is beheerder van de site en redactielid van het vuistje. Astrid was gemeenteraadslid in de periode 2006-20018  

Meer over Astrid Dijkstra